Giá trị của chúng tôi

Value

Giá trị của INFACT GROUP

INFACT GROUP VALUES

Ý chí của INFACT

Cùng với sự nắm bắt nhạy bén chúng tôi xây dựng một công ty luôn phát triển tạo ra các giá trị mới cho cả thế hệ hiên tại và tương lai!

Cách sống của INFACT

  • Luôn khiêm nhường và tự nhận thức thiếu sót
  • Luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn
  • Luôn cố gắng để trở thành người có ích

Cách làm việc của INFACT

Chúng tôi không cạnh tranh mà trực tiếp làm việc tạo ra!

INFACT đối với sự trưởng thành

Tự cảm nhận sự trưởng thành của bản thân, lấy chính sự trưởng thành làm niềm vui để từ đó trưởng thành hơn!

INFACT GROUP trân trọng những giá trị

What INFACT GROUP’S values

Công việc cho con người, cho xã hội

Work that improves the society

Công việc mang lại "cảm hứng" và "lẽ sống"

Work that motivates the employees

Không cạnh tranh mà trực tiếp tạo ra

Work that involves everyone but eliminates

Hoạt động trên thế giới

Succeed all around the world

Làm việc nhóm

Teamwork

"Thân thiện" và "Nghiêm khắc"

Kindness and Strictness

Công việc hào hứng và vui vẻ

Work that excites the employees

Cốt lõi là lợi nhuận không phải doanh số

Profit principle not sales principle

Tốc độ và chất lượng

Speedy & high quality